Phương trình hóa học CH3COOH ra CH3COOC2H5

Phương trình hóa học CH3COOH ra CH3COOC2H5

Phương trình hóa học CH3COOH ra CH3COOC2H5: CH3COOH + C2H5OH → CH3COOC2H5 + H2O được Kiến Thức Live tổng hợp là phản ứng este hóa điều chế etyl axetat lúc cho axit axetic tác dụng cùng với rượu etylic, sản phẩm thu được là etyl axetat là este. Hy vọng tài liệu sẽ giúp cho các bạn học sinh biết cách viết và cân bằng chính xác nhất nhé.

Phương trình phản ứng CH3COOH ra CH3COOC2H5

Phương trình hóa học CH3COOH ra CH3COOC2H5: CH3COOH + C2H5OH → CH3COOC2H5 + H2O

Điều kiện: H2SO4 đ, nhiệt độ.

Mở rộng thêm: CH3COOC2H5 (etyl axetat) là 1 chất lỏng, mùi thơm, ít tan trọng nước, sử dụng làm dung môi trong công nghiệp hiện nay.

>>> Có thể bạn quan tâm:

Kiến thức liên quan đến phương trình

 • Phương trình điều chế rượu etylic (C2H5OH):

C2H4 + H2O → C2H5OH

 • Phương trình phản ứng Glucozo tạo ra Ancol etylic:

C6H12O6 → C2H5OH + CO2

 • Phương trình điều chế dung dịch axit axetic (CH3COOH):

C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O

C4H10 + O2 → CH3COOH + H2O

 • Điều kiện để điều chế etyl axetat:

Nhiệt độ: 140°C Xúc tác: H2SO4 đặc.

Các bạn đang xem: Phương trình CH3COOH ra CH3COOC2H5

Tính chất hóa học của este

 • Phản ứng thủy phân trong môi trường Axit (H+):

R-COO-R’ + H-OH ⇋ R-COOH + R’-OH

 • Phản ứng thủy phân trong môi trường Bazơ (OH-):

R-COO-R’ + NaOH ⟶ R-COONa + R’-OH

Ví dụ như sau:

CH3COOC2H5 + NaOH ⟶ CH3COONa + C2H5OH

CH2=CH-COO-CH3 + NaOH ⟶ CH2= CH-COONa + CH3-OH

 • Phản ứng hóa học Este chứa gốc không no:

Phản ứng H2 (xt, Ni, nhiệt độ):

CH2=CH-COO-CH3 + H2 ⟶ C2H5COO-CH3

Phản ứng trùng hợp (tạo ra polime):

nCH3COOCH=CH2 ⟶ Poli (vinyl axetat)

nCH2=C(CH3)-COOCH3 ⟶ Thủy tinh hữu cơ

Điều chế ra este

Tiến hành phản ứng este hóa giữa ancol và axit:

RCOOH + R’OH ⟶ RCOOR’ + H2O

Tiến hành phản ứng cộng giữa axit và hidrocacbon không no:

CH3COOH + C2H2 ⟶ CH3COOCH=CH2

Tiến hành phản ứng giữa phenol và anhidrit axit:

(CH3CO)2O + C6H5OH ⟶ CH3COOH + CH3COOC6H5

Bạn đang xem: PTHH CH3COOH ra CH3COOC2H5

>>>> Có thể bạn quan tâm: C2H5OH ra CH3COOH

Câu hỏi bài tập liên quan

Câu 1: Hợp chất este là:

A. CH3CH2Cl.

B. HCOOC6H5.

C. CH3CH2NO3.

D. C2H5COOH.

Đáp án B.

Hợp chất este là HCOOC6H5.

Câu 2: Chất không phải là este là:

A. HCOOCH=CH2.

B. HCOOCH3.

C. CH3COOH.

D. CH3COOCH3.

Đáp án C.

Chất không phải là este là CH3COOH, CH3COOH là axit.

Các bạn đang xem: Phản ứng CH3COOH ra CH3COOC2H5

Câu 3: Este nào sau đây thủy phân trong môi trường axit thu được hai chất hữu cơ đều tham gia phản ứng tráng gương?

A. HCOOCH=CH2.

B. CH3COOC6H5.

C. CH3COOC2H5.

D. CH3COOCH=CH2.

Đáp án A.

A đúng vì thủy phân tạo ra HCOOH và CH3CHO đều có khả năng tráng bạc

2 AgNO3 + H2O + 4NH3 + HCOOH → (NH4)2CO3 + 2 Ag ↓ + 2 NH4NO3

CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → CH3COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag ↓

B sai vì tạo ra CH3COOH và C6H5OH đều không có khả năng tráng bạc

C sai vì tạo ra CH3COOH và C2H5OH đều không có khả năng tráng bạc

D sai vì tạo ra CH3COOH không có khả năng tráng bạc

Câu 4: Công thức tổng quát của este no, đơn chức, mạch hở là:

A. CnH2nO (n ≥ 1).

B. CnH2nO2 (n ≥ 1).

C. CnH2nO2 (n ≥ 2).

D. CnH2nO3 (n ≥ 2).

Đáp án C.

Công thức tổng quát của este no, đơn chức, mạch hở là CnH2nO2 (n ≥ 2).

Bạn đang xem: Phản ứng CH3COOH ra CH3COOC2H5

Câu 5. Tính chất vật lý của etyl axetat (CH3COOC2H5) là

A. Chất lỏng tan vô hạn trong nước, sử dụng làm dung môi trong công nghiệp.

B. Chất lỏng, mùi thơm, ít tan trong nước, sử dụng làm dung môi trong công nghiệp.

C. Chất khí mùi thơm, ít tan trong nước, sử dụng làm dung môi trong công nghiệp.

D. Chất lỏng không mùi, ít tan trong nước, sử dụng làm dung môi trong công nghiệp.

Đáp án B.

Etyl axetat là este, được điều chế từ phản ứng của axit axetic và rượu etylic. Tính chất vật lý của etyl axetat là: Chất lỏng, mùi thơm, ít tan trong nước, sử dụng làm dung môi trong công nghiệp.

Kết luận

Kiến Thức Live đã gửi tới bạn phương trình hóa học CH3COOH ra CH3COOC2H5: CH3COOH + C2H5OH → CH3COOC2H5 + H2O, là phản ứng trong phòng thực nghiệm người ta điều chế etyl axetat. Hy vọng cùng với tài liệu này sẽ cung cấp những thông tin cần thiết cho bạn đọc và các bạn học sinh.

Tổng hợp: kienthuclive.com

5 thoughts on “Phương trình hóa học CH3COOH ra CH3COOC2H5

 1. Pingback: Phương trình hóa học CH3CHO ra CH3COOH

 2. Pingback: Phương trình hóa học C2H5OH ra CH3CHO

 3. Pingback: Phản ứng hóa học C2H5OH ra C2H4

 4. Pingback: C2H2 ra CH3CHO - Phương trình, điều kiện và thực hiện

 5. Pingback: Phương trình hóa học là gì? Tổng hợp các PTHH hay gặp nhất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.