Chuyển hóa SO2 thành H2SO4 – Giải mã phương trình hóa học

Phương trình hóa học SO2 ra H2SO4

Phương trình hóa học SO2 ra H2SO4: SO2 + O2 + H2O —> H2SO4 được Kiến Thức Live biên soạn là 1 phương trình từ lưu huỳnh đoxit SO2 ra H2SO4 axit sulfuric. Đây cũng là 1 trong những phản ứng điều chế sản xuất axit sunfuric H2SO4 trong công nghiệp. Hy vọng tài liệu này sẽ giúp cho tất cả các bạn học sinh viết và cân bằng phương trình 1 cách nhanh và chính xác nhất.

>>>> Có thể bạn quan tâm:

Phương trình hóa học SO2 ra H2SO4 

PTHH SO2 ra H2SO4: 2SO2 + O2 + 2H2O → 2H2SO4

Sản xuất H2SO4 trong công nghiệp

Axít sulfuric H2SO4 được sản xuất từ lưu huỳnh S, oxi O2 và nước H2O theo công nghệ tiếp xúc.

Trong giai đoạn đầu lưu huỳnh S bị đốt để tạo ra đioxít lưu huỳnh SO2.

Bạn đang xem: PTHH SO2 ra H2SO4

(1) S(r) + O2(k) (to) —-> SO2(k)

Sau đấy nó bị ôxi hóa thành triôxít lưu huỳnh bởi vì oxi cùng với sự có mặt của V2O5 ở nhiệt độ 450oC.

Phương trình SO2 ra H2SO4:(2) 2SO2 + O2(k) (to) —-> 2SO3(k)

Cuối cùng triôxít lưu huỳnh được xử lý bằng nước (trong dạng 97-98% H2SO4 chứa 2-3% nước) để sản xuất ra H2SO4 axít sulfuric 98-99%.

(3) SO3(k) + H2O(l) → H2SO4(l)

>>>> Có thể bạn quan tâm: Phản ứng SO3 ra H2SO4

Bài tập liên quan đến phản ứng SO2 ra H2SO4

Câu 1: Kim loại nào sau đây không thể tác dụng cùng với dung dịch axit H2SO4 loãng?

A. Al.

B. Mg.

C. Na.

D. Cu.

Đáp án D

2Al + 3H2SO4 loãng → Al2(SO4)3 + 3H2

Mg + H2SO4 loãng → MgSO4 + H2

2Na +  2H2SO4 → Na2SO4 + SO2 + 2H2O

Câu 2: Dãy kim loại nào trong những dãy sau đây gồm những kim loại đều không tác dụng cùng với dung dịch axit H2SO4 loãng?

A. Al, Mg, Cu.

B. Fe, Mg, Ag.

C. Al, Fe, Mg.

D. Al, Fe, Cu.

Đáp án C

2Al + 3H2SO4 loãng → Al2(SO4)3 + 3H2

Mg + H2SO4 loãng → MgSO4 + H2

Fe + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2

Các bạn đang xem: Phản ứng hóa học SO2 ra H2SO4

Câu 3: Dãy kim loại nào trong những dãy sau đây gồm những kim loại đều không thể tác dụng cùng với dung dịch axit H2SO4 đặc, nguội?

A. Al, Fe, Au, Mg.

B. Zn, Pt, Au, Mg.

C. Al, Fe, Zn, Mg.

D. Al, Fe, Au, Pt.

Câu 4: Cho phương trình hóa học:

aAl + bH2SO4 → cAl2(SO4)3 + dSO2 + eH2O

Tỉ lệ a:b đó là:

A.1:1.

B. 2:3.

C. 1:3.

D. 1:2.

Đáp án B

2Al + 6H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Câu 5: Phương trình hóa học nào sau đây là không đúng?

A. Cu + 2H2SO4(đặc) → CuSO4 + SO2 + 2H2O

B. Fe + S (to) —-> FeS

C. 2Ag + O3 (to) —-> Ag2O + O2

D. 2Fe + 3H2SO4(loãng) → Fe2(SO4)3+ 3H2

Câu 6: Nguyên tố lưu huỳnh có số hiệu nguyên tử là 16. Vị trí của lưu huỳnh S trong bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học là:

A. Chu kì 3, nhóm VIA.

B. Chu kì 5, nhóm VIA.

C. Chu kì 3, nhóm IVA.

D. Chu kì 5, nhóm IVA.

Đáp án:

Cấu hình electron nguyên tử S là: 1s22s22p63s23p4.

→ Lưu huỳnh ở chu kỳ 3 (do có 3 lớp electron); nhóm VIA (do có 6 electron hóa trị, nguyên tố p).

>>>> Có thể bạn quan tâm: Phản ứng H2S ra H2SO4

Câu 7: Cho những phản ứng hóa học sau:

S + O2 (to) —-> SO2

S + 3F2 (to) —-> SF6

S + Hg → HgS

S + 6HNO3 (đặc) (to) —->H2SO4 + 6NO2 + 2H2O

Trong những phản ứng trên, số phản ứng trong đấy lưu huỳnh S thể hiện tính khử là:

A. 3

B. 2

C. 4

D. 1

Câu 8: Hơi thủy ngân rất độc, bởi vì vậy lúc làm cho vỡ nhiệt kế thủy ngân thì chất bột được nhằm để rắc lên thủy ngân rồi gom lại là

A. Vôi sống.

B. Cát.

C. Muối ăn.

D. Lưu huỳnh.

Câu 9: Nguyên tử lưu huỳnh S đóng vai trò vừa là chất khử, vừa là chất oxi hóa trong phản ứng nào ở sau đây?

A. 4S + 6NaOH (đặc) (to) —-> 2Na2S + Na2S2O3 +3H2O

B. S + 3F2 (to) —-> SF6

C. S + 6HNO3 (đặc) (to) —-> H2SO4 + 6NO2 + 2H2O

D. S + 2Na (to) —-> Na2S

Câu 10: Đun nóng 4,8 g bột Mg cùng với 9,6 g bột lưu huỳnh S (trong điều kiện không có không khí), thu được chất rắn X. Cho tổng cộng X vào lượng dư dung dịch dd HCl, thu được V lít khí (đktc). Giá trị của V là:

A. 2,24.

B. 3,36.

C. 4,48.

D. 6,72.

Đáp án:

Mg + S → MgS

nMg = 0,2 (mol); nS =0,3 (mol) => S dư; nMgS = 0,2 (mol)

MgS + 2HCl → MgCl2 + H2S ↑

=> V = 0,2.22,4 = 4,48 (l)

Các bạn đang xem bài viết: Phương trình SO2 ra H2SO4

Câu 11. Dãy những chất tác dụng được cùng với dung dịch dd H2SO4 loãng tạo thành sản phẩm có chất khí là:

A. K2SO3, BaCO3, Zn.

B. Al, ZnO, KOH.

C. CaO, Fe, BaCO3.

D. Zn, Fe2O3, Na2SO3.

Đáp án A.

A.

K2SO3 + H2SO4 → K2SO4 + SO2 + H2O

BaCO3 + H2SO4 → BaSO4 + CO2 + H2O

Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

B.

2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2↑

H2SO4 + ZnO → H2O + ZnSO4

H2SO4 + 2NaOH → 2H2O + Na2SO4

→ Loại vì có hai phản ứng cùng với MgO và KOH không sinh ra khí.

C.

CaO + H2SO4 → H2O + CaSO4

Fe + H2SO4 → H2 + FeSO4

BaCO3 + H2SO4 → H2O + CO2 + BaSO4

→ Loại vì có hai phản ứng cùng với BaO không sinh ra khí.

Các bạn đang xem bài viết: Phản ứng hóa học SO2 ra H2SO4

D.

H2SO4 + Zn → H2 + ZnSO4

Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + SO2 + H2O

→ Loại vì có phản ứng cùng với Fe2O3 không sinh ra khí.

Câu 12. Dung dịch dd A tác dụng cùng với CuO tạo ra dung dịch dd có màu xanh lam. A là:

A. KOH.

B. Na2CO3.

C. H2SO4.

D. Ca(OH)2.

Đáp án C.

CuO là oxit bazơ => tan trong dung dịch dd axit H2SO4 tạo muối CuSO4 có màu xanh lam.

CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

>>>> Có thể bạn quan tâm: Các PTHH thường gặp nhất

Kết luận

Trên đây Kiến Thức Live đã giới thiệu đến bạn đọc và các bạn học sinh phương trình hóa học SO2 ra H2SO4: SO2 + O2 + H2O → H2SO4. Nếu các bạn thấy hay và bổ ích, đừng quên share cho bạn bè của mình biết đến bài viết này nhé.

Tổng hợp: kienthuclive.com