Phản ứng hóa học Zn tác dụng với axit sulfuric loãng – Giải mã PT

Phương trình hóa học Zn + H2SO4 loãng

Phương trình hóa học Zn + H2SO4 loãng: Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2 được Kiến Thức Live biên soạn chỉ dẫn các bạn học sinh viết và cân bằng phương trình phản ứng kim loại tác dụng cùng với dung dịch axit, cụ thể tại đây là phương trình phản ứng Zn tác dụng cùng với H2SO4 loãng (Zn + H2 SO4). Mời các bạn học sinh tham khảo nhé.

Phương trình Zn tác dụng H2SO4 loãng 

Phương trình hóa học Zn + H2SO4 loãng: Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

Điều kiện xảy ra phản ứng Zn + H2SO4 loãng

Nhiệt độ thường, H2SO4 loãng

Tính chất hóa học của H2SO4 loãng

Làm đổi màu quỳ tím thành đỏ.

H2SO4 loãng tác dụng cùng với kim loại:

Axit sunfuric H2SO4 loãng có khả năng tác dụng cùng với kim loại đứng trước hidro trong dãy hoạt động hóa học của kim loại.

Tác dụng cùng với kim loại (Al, Fe, Zn, Mg,…) → muối sunfat + khí hidro

Ví dụ:

PTHH Zn + H2SO4 loãng: Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

Fe + H2SO4 (loãng) → FeSO4 + H2

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2

H2SO4 loãng tác dụng cùng với bazơ:

H2SO4 (loãng) tác dụng cùng với bazơ → muối sunfat + nước

Thí dụ:

H2SO4 + Fe(OH)2 → FeSO4 + 2H2O

2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O

H2SO4 loãng tác dụng cùng với oxit bazơ:

H2SO4 (loãng) tác dụng cùng với oxit bazơ → muối sunfat + nước

Ví dụ:

BaO + H2SO4 → BaSO4 + H2O

H2SO4 + MgO → MgSO4 + H2O

H2SO4 + CuO → CuSO4 + H2O

H2SO4 loãng tác dụng cùng với muối:

H2SO4 (loãng) tác dụng cùng với muối → muối (mới) + axit (mới)

Ví dụ:

BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 + HCl

H2SO4 + Na2CO3 → Na2SO4 + CO2 + H2O

Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. Cho 6,5 g Zn tác dụng cùng với dung dịch H2SO4 loãng dư , thu được dung dịch X và khí H2 (đktc). Tính thể tích khí H2 thu được thể tích là bao nhiêu?

A. 2,24 l

B. 4,48 l

C. 3,36 l

D. 1,12 l

Đáp án A

Số mol kẽm phản ứng:

nZn = m/M = 6,5/65 = 0,1 (mol)

Phương trình hóa học Zn + H2SO4 loãng: Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

0,1 → 0,1 → 0,1 (mol)

Thể tích khí H2 thu được là:

VH2 = nH2.22,4 = 0,1.22,4 = 2,24 (l)

Câu 2. Thả một mẫu kẽm vào dung dịch axit sunfuric H2SO4 loãng thấy xuất hiện, hiện tượng gì?

A. Có khí không màu thoát ra

B. Có khí có màu thoát ra, và viên kẽm tan dần

C. Có khí không màu thoát ra và mẩu kẽm tan dần

D. Mẫu kẽm tan dần

Đáp án C

Chất rắn màu xám sẫm Kẽm (Zn) tan dần, thu được dung dịch dd trong suốt và có bọt khí thoát ra (H2)

PTHH Zn + H2SO4 loãng: Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2↑

Câu 3. Cho m gam kẽm tác dụng cùng với dd HCl dư thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). Tính m?

A. 6,5 g

B. 13 g

C. 8,7 g

D. 9,75 g

Đáp án A

Ta có:

nH2 = 2,24/22,4 = 0,1 (mol)

Phương trình phản ứng xảy ra khi Zn + H2SO4 loãng:

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Theo phương trình phản ứng: nZn= nH2 = 0,1 (mol)

=> mZn = 0,1 . 65 = 6,5 g

Câu 4. X là một hợp chất của Zn thường được dùng trong y học, cùng với tác dụng làm cho thuốc giảm đau dây thần kinh, chữa bệnh eczema, bệnh ngứa,…. Chất X là:

A. Zn(NO3)2.

B. ZnSO4.

C. ZnO.

D. Zn(OH)2.

Đáp án C: ZnO được dùng trong y học, cùng với tác dụng làm cho thuốc đau dây thần kinh, chữa bệnh eczema, bệnh ngứa,.. do ZnO có tính chất làm cho săn da, sát khuẩn, bảo vệ, làm cho dịu tổn thương da,..

Câu 5. Cho dãy những chất: Cr(OH)3, Al2(SO4)3, Mg(OH)2, Zn(OH)2, MgO, CrO3. Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là

A. 5.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Đáp án B:  Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính đó là Cr(OH)3, Zn(OH)2

Câu 6. Các chất trong dãy nào sau đây vừa có tính oxi hóa OXH vừa có tính khử?

A. CrO3, FeO, CrCl3, Cu2O.

B. Fe2O3, Cu2O, CrO, FeCl2.

C. Fe2O3, Cu2O, Cr2O3, FeCl2.

D. Fe3O4, Cu2O, CrO, FeCl2.

Câu 7. Cho 2,24 g bột Fe vào 200 ml dung dịch hỗn hợp gồm có AgNO3 0,1M và Cu(NO3)2 0,5M, khuấy đều tới phản ứng hoàn toàn, thu được chất rắn A và dung dịch dd B. Tính số gam chất rắn A:

A. 4,08 g

B. 8,16 g

C. 2,04 g

D. 6,12 g

Đáp án A

Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag (1)

0,01 ← 0,02 → 0,01→  0,02 (mol)

Fe + Cu(NO3)2 → Cu + Fe(NO3)2 (2)

0,03 ← 0,03 → 0,03 → 0,03 (mol)

nAgNO3= 0,02 (mol);

nFe = 0,04 (mol);

nCu(NO3)2 = 0,1(mol)

nFe phản ứng (1) = 0,01(mol); nFe pư (2) = 0,04 – 0,01 = 0,03 (mol)

nCu(NO3)2 dư = 0,1 – 0,03 = 0,07 (mol)

Chất rắn A gồm: 0,02 mol Ag và 0,03 mol Cu

⇒ mA = 0,02.108 + 0,03.64 = 4,08 (g)

Câu 8. Cho 15,6 gam hỗn hợp Mg, Al tác dụng hết cùng với dung dịch dd HCl dư sau phản ứng thấy khối lượng dung dịch tăng thêm 14 gam. Tính số mol của dd HCl đã tham gia phản ứng.

A. 0,8 mol.

B. 0,4 mol.

C. 1,6 mol.

D. 0,25 mol.

Đáp án C

Kim loại + HCl → muối + H2

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + H2

Ta có: mdung dịch tăng = mkim loại – mkhí thoát ra

⇒ mH2 =  15,6  – 14 = 1,6 (gam) ⇒ nH2 = 0,8 (mol)

Áp dụng bảo toàn nguyên tử H: nHCl = 2.nH2 = 1,6 (mol).

Câu 9. Cho hỗn hợp A gồm Fe(NO3)2 và ZnO vào dung dịch dd H2SO4 loãng (dư) thu được dung dịch B. Cho dung dịch dd KOH loãng (dư) vào B thu được kết tủa là

A. Fe(OH)3 và Zn(OH)2.

B. Fe(OH)3.

C. Fe(OH)2 và Zn(OH)2.

D. Fe(OH)2.

Đáp án B

3Fe2+ + 4H+ + NO3– → 3Fe3+ + NO + 2H2O

ZnO + 2H+ → Zn2+ + H2O

Fe3+ + 3OH- → Fe(OH)3 ↓

Zn2+ + 2OH– → Zn(OH)2 ↓

Zn(OH)2 ↓ + 2OH- → ZnO22- + 2H2O

Sau phản ứng chỉ thu được kết tủa là Fe(OH)3

Câu 10. Cho luồng khí C dư qua hỗn hợp những oxit CuO, Fe2O3, ZnO, MgO nung nóng ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng, hỗn hợp chất rắn còn lại là:

A. Cu, Fe, ZnO, MgO.

B. Cu, Fe, Zn, Mg.

C. Cu, Fe, Zn, MgO.

D. Cu, FeO, ZnO, MgO.

Đáp án C chỉ khử được những oxit kim loại đứng sau Al => C khử được CuO, Fe2O3, ZnO và không khử được MgO

Câu 11. Cho a gam hỗn hợp bột Zn và Fe vào lượng dư dung dịch CuSO4. Sau lúc kết thúc những phản ứng, lọc bỏ phần dung dịch thu được m gam bột rắn. Thành phần phần trăm theo khối lượng của Zn trong hỗn hợp ban đầu là

A. 12,67%.

B. 85,30%.

C. 90,27%.

D. 82,20%.

Đáp án C

Gọi nZn = x mol; nFe = y mol

Zn   + CuSO4 → ZnSO4 + Cu

x              →                 x

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

y            →                         y

nCu = x + y mol

Vì khối lượng chất rắn trước và sau phản ứng bằng nhau nên mZn + mFe = mCu

Do đấy 65x + 56by = 64(x + y) ⇔ x = 8y

Vậy phần trăm khối lượng của Zn trong hỗn hợp ban đầu là

%mZn = (65x)/(65x + 56y).100 = 65.8y/(65.8y + 56y).100 = 90,27%

Kết luận

Trên đây Kiến Thức Live vừa giới thiệu tới tất cả các bạn phương trình hóa học Zn + H2SO4 loãng: Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2, mong rằng qua bài viết này các bạn học sinh cũng có thể học tập tốt hơn môn Hóa lớp 12. Nếu thấy bài viết bổ ích, đừng quên share cho bạn bè trong lớp cùng biết đến nhé.