P2O5 ra H3PO4 – Giải mã phương trình hóa học đơn giản

Phương trình hóa học P2O5 ra H3PO4

Phương trình hóa học P2O5 ra H3PO4: P2O5 + H2O → H3PO4 được Kiến Thức Live biên soạn chỉ dẫn các bạn học sinh viết và cân bằng chính xác phương trình hóa học P2O5 ra H3PO4. Cũng như từ đấy đưa ra những nội dung câu hỏi lý thuyết liên quan. Giúp các bạn đọc củng cố, tăng cao kĩ năng viết và cân bằng. Mời bạn đọc và các bạn học sinh tham khảo bài viết bên dưới đây nhé.

Phương trình phản ứng P2O5 ra H3PO4

Phương trình hóa học P2O5 ra H3PO4: P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

Điều kiện phản ứng P2O5 ra H3PO4

Điều kiện phản ứng: Không có.

Thực hiện phản ứng P2O5 ra H3PO4: Cho P2O5 tác dụng cùng với nước ta được sản phẩm H3PO4.

Hiện tượng phản ứng P2O5 tác dụng H2O: Chất rắn màu trắng đó là Điphotpho pentaoxit (P2O5) tan dần. Dung dịch dd axit H3PO4 làm đổi màu của giấy quỳ tím thành đỏ.

>>>> Có thể bạn quan tâm: Phản ứng SO2 ra H2SO4

Tính chất vật lý, hóa học của P2O5

P2O5 là chất khói trắng, không mùi, háo nước và dễ chảy rữa thường nhằm để làm cho khô các chất.

P2O5 tác dụng cùng với dung dịch kiềm, tùy theo tỉ lệ cũng có thể tạo thành những muối khác nhau:

P2O5 + 2NaOH + H2O → 2NaH2PO4

P2O5 + 4NaOH → 2Na2HPO4 + H2O

P2O5 + 6NaOH→ 2Na3PO4 + 3H2O

P2O5 tác dụng cùng với nước:

Phương trình P2O5 ra H3PO4: P2O5 + 3H2O → 2H3PO4 (axit photphoric).

P2O5 + H2O → 2HPO3 (axit metaphotphoric).

4P + 5O2 → 2P2O5

Các bạn đang xem bài viết: Phương trình hóa học P2O5 ra H3PO4

Các bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. Chỉ ra những oxit bazơ: P2O5, CaO, CuO, BaO, Na2O, P2O3.

A. P2O5, CaO, CuO.

B. CaO, CuO, BaO, Na2O.

C. BaO, Na2O, P2O3.

D. P2O5, CaO, P2O3.

Câu 2: Chỉ ra oxit axit: P2O5, CaO, CuO, BaO, SO2, CO2.

A. P2O5, CaO, CuO, BaO.

B. BaO, SO2, CO2.

C. CaO, CuO, BaO.

D. SO2, CO2 , P2O5.

Câu 3: Chọn đáp án đúng sau đây:

A. CO- cacbon (II) oxit.

B. CuO- đồng (II) oxit.

C. FeO- sắt (III) oxit.

D. CaO- canxi trioxit.

Câu 4: Axit tương ứng của gốc CO2 là gì:

A. H2SO4.

B. H3PO4.

C. H2CO3.

D. HCl.

Câu 5: Bazơ tương ứng của MgO là gì:

A. Mg(OH)2.

B. MgCl2.

C. MgSO4.

D. Mg(OH)3.

Bạn đang xem bài viết: Phản ứng P2O5 ra H3PO4

Câu 6: Tên gọi của chất P2O5 là:

A. Điphotpho trioxit.

B. Photpho oxit.

C. Điphotpho oxit.

D. Điphotpho pentaoxit.

>>>> Có thể bạn quan tâm: Phản ứng P ra H3PO4

Câu 7. Phản ứng giữa các cặp chất nào sau đây không xảy ra?

A. Dung dịch dd bari hiđroxit và dung dịch axit clohiđric.

B. Dung dịch đồng (II) sunfat và dung dịch dd natri hiđroxit.

C. Dung dịch dd natri cacbonat và dung dịch kali clorua.

D. Dung dịch bari clorua và dung dịch dd natri sunfat.

Đáp án C

Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2 + H2O

CuSO4 + NaOH → Cu(OH)2 + Na2SO4

BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4 + NaCl

Câu 8. Phản ứng giữa các cặp chất nào sau đây tạo ra sản phẩm có sinh ra chất khí?

A. Dung dịch dd natri hiđroxit và dung dịch axit sunfuric.

B. Dung dịch natri cacbonat và dung dịch dd bari hiđroxit.

C. Dung dịch dd bari clorua và dung dịch natri sunfat.

D. Dung dịch natri sunfit và dung dịch dd axit clohiđric.

Đáp án D

Phương trình hóa học:

Na2SO3 + 2HCl → 2NaCl + H2O + SO2

Câu 9. Hấp thụ hoàn toàn 11,2 lít khí CO2 ( ở đktc) bằng 1 dung dịch chứa 20 gam NaOH. Muối được tạo thành là:

A. Na2CO3.

B. NaHCO3.

C. Hỗn hợp Na2CO3 và NaHCO3.

D. Na(HCO3)2.

Đáp án B

nCO2 = 11,2/22,4 = 0,5 mol;

nNaOH = 20/ 40 = 0,5 mol

T = nNaOH/nCO2 = 0,5/0,5 = 1 mol

Sau phản ứng thu được muối NaHCO3

Bạn đang xem bài viết: Phản ứng hóa học P2O5 ra H3PO4

Câu 10. Hoà tan 6,2 gam natri oxit vào 193,8 gam nước thì được dung dịch dd A. Nồng độ phần trăm của dung dịch dd A là:

A. 4%.

B. 6%.

C. 4,5%

D. 10%

Đáp án A

nNa2O = mNa2O/MNa2O =6,22/(23 + 16) = 0,1 (mol)

Phương trình hóa học như sau:

Na2O + H2O → 2NaOH

0,1          0,1     0,2

Theo phương trình hóa học: nNaOH = 2nNa2O = 2.0,1 = 0,2 (mol)

⟹ mNaOH = nNaOH. MNaOH = 0,2.40 = 8 (gam)

Khối lượng dung dịch dd sau là: mdd sau = mNa2O + mH2O = 6,2 + 193,8 = 200 (gam)

Dung dịch dd A thu được là dung dịch dd NaOH

Nồng độ phần trăm C%NaOH = mNaOH/mddsau.100% = 8/200.100% = 4 %

Câu 11. Dãy những chất tác dụng cùng với lưu huỳnh đioxit là:

A. Na2O, CO2, NaOH, Ca(OH)2.

B. CaO, K2O, KOH, Ca(OH)2.

C. HCl, Na2O, Fe2O3, Fe(OH)3.

D. Na2O, CuO, SO3, CO2.

Đáp án B

CaO + SO2 → CaSO3

K2O + SO2 → K2SO3

KOH + SO2 → K2SO3 + H2O

Ca(OH)2 + SO2 → CaSO3 + H2O

Câu 12. Để nhận biết ba khí không màu: SO2, O2 và H2 đựng trong ba lọ mất nhãn ta dùng:

A . Dùng giấy quỳ tím ẩm.

B . Giấy quỳ tím ẩm và dùng que đóm cháy dở còn tàn đỏ.

C . Than hồng trên que đóm.

D . Dẫn những khí vào nước vôi trong.

Đáp án B

Giấy quỳ tím ẩm thì bạn có thể nhận biết được SO2 do SO2 tan trong nước tạo dung dịch dd axit làm cho quỳ tím hóa đỏ

Dùng que đóm cháy dở còn tàn đỏ bạn có thể nhận biết được khí O2 vì Oxi là chất duy trì sự sống và cháy nên sẽ quan sát được hiện tượng là tàn đóm bùng cháy.

Bạn đọc đang xem bài viết: PTHH P2O5 ra H3PO4

Câu 13. Cho a g P2O5 tác dụng cùng với 507 ml dung dịch dd NaOH 2M, sau lúc những phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch dd A. Cô cạn dung dịch dd A thu được 6a g chất rắn. Giá trị của a là:

A. 21,3.

B. 8,52.

C.12,78.

D. 17,04.

Đáp án D

Xét trường hợp 1:

P2O5 và NaOH phản ứng vừa đủ tạo muối:

n H2O = n NaOH = 1,014 mol.

P2O5 + H2O →  2H3PO4

a/142 → 2a/142 mol

Có thể xảy ra những phương trình hóa học PTHH sau:

H3PO4 + NaOH → NaH2PO4 + H2O (3)

H3PO4 + 2NaOH → Na2HPO4+ 2H2O (4)

H3PO4 + 3NaOH → Na3PO4 + 3H2O (5)

Áp dụng bảo toàn khối lượng ta có như sau:

m H3PO4 + m NaOH = m rắn + m H2O

(2a/142).98 + 1,014.40 = 6a + 1,014.18

→ a = 13,772 g (loại).

Trường hợp 2: Chất rắn gồm: NaOH dư; Na3PO4

P2O5 + 6NaOH→ 2Na3PO4 + 3H2O

a/142 1,014 2a/142 3a/142

Áp dụng bảo toàn khối lượng ta có:

m P2O5 + m NaOH bđ = m rắn + m H2O

a + 0.507.2.40 = 3a + 18.6a/142 => a = 17,04 g.

Các bạn đọc đang xem bài viết: PTHH P2O5 ra H3PO4

Câu 14. Đốt hoàn toàn m (g) photpho P trong oxi O2 dư, rồi cho sản phẩm tác dụng cùng với dung dịch dd NaOH dư, thu được 41,0 (g) muối. Giá trị của m là:

A. 7,75.

B. 31,0.

C. 15,5.

D. 46,5.

Đáp án A

Phương trình phản ứng xảy ra như sau:

4P + 5O2 → 2P2O5

P2O5 + 6NaOH dư → 2Na3PO4 + 3H2O

=> nNa3PO4 = 41/164 = 0,25 (mol)

Bảo toàn cho nguyên tố P  ta có:

n P = nNa3PO4 = 0,25 (mol)

=> m P = 0,25.31 = 7,75 (g)

Câu 15. Cho 7,1 g P2O5 vào 100 ml dung dịch dd NaOH 1,5M thu được dung dịch dd X. Cô cạn dung dịch dd X được hỗn hợp gồm những chất là:

A. NaH2PO4 và H3PO4.

B. NaH2PO4 và Na2HPO4.

C. NaH2PO4 và Na3PO4.

D. Na3PO4 và Na2HPO4.

Đáp án B

Ta có:

n P2O5 = 0,05 mol;

n NaOH = 0,15 mol = 3n P2O5

=> Phản ứng tạo ra hai muối đó là NaH2PO4 và Na2HPO4.

Phương trình phản ứng:

P2O5 + 2NaOH + H2O → 2NaH2PO4

P2O5 + 4NaOH →  2Na2HPO4 + H2O

Các bạn đang xem: Phương trình P2O5 ra H3PO4

Câu 16. Trộn 3 dung dịch dd HCl 0,3M; H2SO4 0,2M; và H3PO4 0,1M cùng với những thể tích bằng nhau thu được dung dịch dd A. Để trung hòa 300 ml dung dịch dd A cần vừa đủ V ml dung dịch dd B gồm NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M. Giá trị của V đó là:

A. 250.

B. 200.

C. 500.

D. 550.

Đáp án B

Thể tích của mỗi axit là 100ml.

nH+ = nHCl  + 2nH2SO4 +  3nH3PO4 =  0,1.0,3+ 2.0,2.0,1+ 3.0,1.0,1 = 0,1 mol.

nOH-= (V.0,1+2.0,2.V)/1000 mol.

H+ + OH- → H2O

Theo phương trình sau: nH+= nOH–

nên 0,1= (V.0,1 + 2.0,2.V)/1000 suy ra V= 200 ml.

Câu 17. Cho 300 ml dung dịch dd KOH 1M tác dụng cùng với 400 ml dung dịch dd H3PO4 0,5M. Sau phản ứng, trong dung dịch dd chứa những muối:

A. KH2PO4 và K2HPO4.

B. KH2PO4 và K3PO4.

C. K2HPO4 và K3PO4.

D. KH2PO4, K2HPO4 và K3PO4

Đáp án A

Ta có: nKOH = 0,3 (mol); nH3PO4 = 0,2 (mol)

Ta thấy: 1 < nKOH/nH3PO4 = 0,3/0,2 = 1,5 < 2 → Tạo ra muối KH2PO4 và K2HPO4

Các bạn đang xem bài viết: Phương trình từ P2O5 ra H3PO4

Câu 18. Cho 22 g NaOH vào dung dịch dd chứa 19,6 gam H3PO4. Sau lúc phản ứng xảy ra hoàn toàn, đem cô cạn dung dịch. Khối lượng từng muối khan thu được là bao nhiêu:

A. 50 g Na3PO4.

B.  7,1 g Na2HPO4 và 24,6 g Na3PO4.

C. 15 g NaH2PO4.

D. 24,6 g Na2HPO4 và 49,2 g Na3PO4.

Đáp án B

n NaOH = 22/40 = 0,55 mol;

n H3PO4 = 19,6/98 = 0,2 mol

Ta có: 2< n NaOH/n H3PO4 = 0,55/0,2 = 2,75 < 3 phản ứng sinh ra hai muối là muối Na2HPO4 (x mol) và muối Na3PO4 (y mol)

Phương trình hóa học như sau:

2NaOH + H3PO4 → Na2HPO4 + 2H2O

2x ← x ← x

3NaOH + H3PO4 → Na3PO4 + 3H2O

3y ← y ← y

n NaOH = 2x + 3y = 0,55 (1)

n H3PO4 = x + y = 0,2 (2)

Từ (1) và (2) → x = 0,05; y = 0,15

m Na2HPO4= 0,05.142 = 7,1 g

m Na3PO4 = 0,15.164 = 24,6 g

→ m muối = 7,1 + 24,6 = 31,7 g

Kết luận

Vừa rồi, Kiến Thức Live đã giới thiệu đến bạn đọc và các bạn học sinh Phương trình hóa học P2O5 ra H3PO4: P2O5 + H2O → H3PO4. Nếu các bạn thấy bài viết hay và bổ ích, đừng quên share cho bạn bè trong lớp cùng biết đến nhé.

Tổng hợp: kienthuclive.com

Theo dõi nội dung bài viết